Published in "Tips" Category

Danish tips for world of tanks

1 Sumpet terræn reducerer et køretøjs drejehastighed og mobilitet betydeligt.
2 For at vælge granater, brug tasterne 1-3.
3 Artilleri er dit holds primære ildkraft. Beskyt dine SPG’er, ellers er de et nemt mål for fjenden.
4 Jo mere erfaren en skytte, jo hurtigere vil sigtet gå ind på målet.
5 Jo mere erfaren en kommandør, jo bedre vil hele mandskabet arbejde.
6 En erfaren fører får mere ud af motorkraften.
7 En dygtig lader vil lade granaterne hurtigere.
8 En kommandørs evner har indflydelse på synsvidden.
9 En erfaren radiooperatør er i stand til at kommunikere over længere afstande.
10 Ekstra udstyr forbedrer mandskabets evner eller køretøjets karakteristika.

Read more(download) »

Bulgarian tips for world of tanks

1 Блатистата почва значително намалява скоростта на завиване и мобилността на танковете.
2 За избор на снаряди използвайте клавишите 1-3.
3 Артилерията е основната огнева мощ на вашия отбор. Защитавайте вашите САУ или те ще бъдат лесни мишени за врага.
4 Колкото по-високи са уменията на мерача, толкова по-бързо е прицелването.
5 Колкото по-високи са уменията на командира, толкова по-добър става целият екипаж.
6 Умелият водач използва по-ефективно мощността на двигателя.
7 Умелият пълнач зарежда снаряди по-бързо.
8 Равнището на умението на командира определя обзора.
9 Умелият радист може да изпраща съобщения на по-големи разстояния.
10 Допълнителното оборудване подобрява ефективността на екипажа или характеристиките на машината.

Read more(download) »

Portuguese tips for world of tanks

1 Terreno pantanoso diminui consideravelmente a velocidade de rotação e mobilidade do veículo.
2 Para selecionar os projécteis, use as teclas 1-3.
3 A artilharia é o poder de fogo principal da sua equipa. Proteja os seus OAPs ou serão alvos fáceis para o inimigo.
4 Quanto mais altas as habilidades do Artilheiro, mais rapidamente a mira fecha no alvo.
5 Quanto mais altas as habilidades do Comandante, melhor será o desempenho da tripulação.
6 Um Condutor experiente faz um uso mais eficaz da potência do motor.
7 Um Municiador experiente carrega as munições mais rapidamente.
8 O nível de habilidade do Comandante determina o alcance da visão.
9 Um Operador de Rádio experiente é capaz de comunicar a longas distâncias.
10 Equipamento adicional melhora a eficiência da tripulação ou características do veículo.

Read more(download) »

Latvian tips for world of tanks

1 Purvainā apvidū bruņutehnikas manevrēšanas spējas pasliktinās un pārvietošanās ātrums strauji samazinās.
2 Lai izvēlētos lādiņus, izmantojiet taustiņus 1–3.
3 Artilērija ir jūsu komandas galvenais spēks. Aizsargājiet savu artilēriju, lai tā nebūtu viegls mērķis pretiniekiem.
4 Jo augstāka ir tēmētāja meistarība, jo ātrāk notiek tēmēšana.
5 Jo meistarīgāks komandieris, jo lielāku atdevi strādā visa apkalpe.
6 Pieredzējis mehāniķis-vadītājs labāk prot izmantot dzinēja jaudu.
7 Pieredzējis lādētājs ātrāk pārlādē lielgabalu.
8 Komandiera pieredze ietekmē redzamības attālumu.
9 Prasmīgs sakarnieks spēj komunicēt lielākos attālumos.
10 Moduļi uzlabo apkalpes efektivitāti un bruņutehnikas parametrus.

Read more(download) »

Serbian tips for world of tanks

1 Močvarno zemljište primetno smanjuje brzinu okretanja i mobilnost.
2 Za izbor municije, koristi tastere 1-3.
3 Artiljerija je glava vatrena moć tima. Štitite svoju artiljeriju, ili ćete biti laka meta neprijatelju.
4 Što je Topdzija veštiji, nišan se brže skupi na metu.
5 Što je komandir veštiji, bolje će se ponašati cela posada.
6 Veštiji vozač bolje koristi snagu motora.
7 Veštiji punilac će puniti granate brže.
8 Veština komandira utiče na domet vidljivosti.
9 Veštiji radio operater može da komunicira sa veće udaljenosti.
10 Dodatna oprema poboljšava efikasnost posade i karakteristike vozila.

Read more(download) »

Croatian tips for world of tanks

1 Blatno zemljište značajno smanjuje brzinu zakretanja vozila i pokretljivost.
2 Za odabir granata, koristite tipke 1 – 3.
3 Artiljerija je primarna snaga vašeg tima. Zaštitite svoje samohodne topove ukoliko ne želite da budu laka meta neprijatelju.
4 Što topnik ima veću vještinu, to će brže meta biti unutar nišana.
5 Što zapovjednik ima veću vještinu, to će cijela posada bolje raditi.
6 Vješti vozač učinkovitije koristi snagu motora.
7 Vješti punitelj brže puni top.
8 Vještina zapovjednika određuje vidokrug.
9 Vješti vezist može komunicirati na veću udaljenost.
10 Dodatna oprema poboljšava efikasnost posade ili karakteristike vozila.

Read more(download) »

Turkish tips for world of tanks

1 Bataklık zemin aracın dönüş ve hareket kabiliyetini önemli oranda azaltır.
2 Mermi tipi seçmek için, 1-3 tuşlarını kullanın.
3 Topçular ekibinizin esas ateş gücüdür. KMT’lerinizi koruyun yoksa düşman için kolay hedef olurlar.
4 Nişancının becerisi ne kadar yüksek olursa, nişan hedefe o kadar hızlı kilitlenir.
5 Komutanın becerisi ne kadar yüksek olursa, tüm mürettebat o kadar iyi çalışır.
6 Becerikli Sürücü motor gücünü daha etkin kullanır.
7 Becerikli Doldurucu, mermileri daha hızlı yükler.
8 Komutanın beceri seviyesi görüş mesafesini belirler.
9 Becerikli Telsiz Operatörü daha uzun mesafelerle haberleşebilir.
10 Ek donanımlar mürettebat etkinliğini veya araç özelliklerini değiştirir.

Read more(download) »

Страница 2 из 41234